Нұр-Сұлтан қаласындағы бас мешіт

Объектіні пайдалануға тапсыру жылы:
Тапсырыс беруші:
Техқадағалау: ҚР ПІБ техникалық қадағалау тобы

Контакты